ยอมเลยเด็กคนนี้!!!ฮุมเมิ่ลส์ชูซานโช่จี๊ดจริง

โพสต์โดย : TheBang เมื่อ 19 ก.ย. 2562 17:01:57 น. เข้าชม 36 ครั้ง แจ้งลบ

แทงบอล

มัทส์ ฮุมเมิ่ลส์ ยอดกองหลังของ เสือเหลือง โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ออกมาชูถึงความเทพของรุ่นน้องร่วมสโมสรอย่าง เจดอน ซานโช่ ว่าคุณภาพฝีเท้าระดับนี้สามารถเล่นบิ๊กทีมได้ทุกทีมซานโช่ ค้าเเข้งอยู่กับ เสือเหลือง มาเป็นซีซั่นที่ 3  ซึ่งเป็นฤดูกาลเเรกที่ ฮุมเมิ่ลส์ ได้มีโอกาสร่วมงานกันรุ่นน้องรายนี้ โดยให้ยอดปราการหลังเเห่งทัพ อินทรีย์เหล็ก ถึงกับออกปากชมอย่างใหญ่โตถึงฟอร์มเเละความสามารถที่เก่งฉกาจ"ผ ม ส า ม า ร ถ จิ น ต น า ก า ร ไ ด้ เ ล ย ว่ า น้ อ ง มั น ส า ม า ร ถ เ ล่ น กั บ ส โ ม ส ร ใ ด ก็ ไ ด้ บ น โ ล ก นี้ " ยอดกองหลังเยอรมันนี กล่าวผ่านสื่อดังของประเทศ อย่าง สปอร์ต บิลด์ "ต่ อ ใ ห้ เ ข ายั ง ไ ม่ บ ร ร ลุ นิ ติ ภ า ว ะ   แ ต่ ก็ ก ล้ า พู ด ไ ด้ ว่ า   เ จ ด อ น   คื อ นั ก ฟุ ต บ อล ที่ โ ด ด เ ด้ ง เ ห ลื อ เ กิ น   ทั ก ษ ะ ก า ร ด ว ล ห นึ่ ง - ต่ อ - ห นึ่ ง ,   ค ว า ม เ ร็ ว   ห รื อ ค ว า ม ถ นั ด เ รื่ อ ง พ ร้ อ ม พั ง ต า ข่ า ย " "เ ป รี ย บ ไ ป น้ อ ง มั น ก็ เ ห มื อ น อ า วุ ธ อั น ต ร า ย   ทั้ ง มี ศั ก ย ภ า พ พั ฒ น า เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ พ ลั ง ทำ ล า ย ล้ า ง สู ง ขึ้ น อี ก"

ปิดโฆษณานี้